Sklep Internetowy www.euromedictorun.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

przez Sprzedającego pod adresem www.euromedictorun.pl

Sprzedającym jest : Elżbieta Kubiak-Radzimska 9PPHU EURO-MEDIC) dostępna  pod adresem: Toruń (87-100), ul.Przedzamcze 10 , prowadząca działalność na podstawie

jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności

Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 956-000-62-96, Regon: 870262479  zwany także zamiennie

„Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonów: 56 6521069, 56 6210570, 506184299 (połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora sieci)

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep.precimed@gmail.com, ekeuromedic@wp.pl


§ 1 Definicje


1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin


jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług


drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości


prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych


w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.


3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu


niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego


na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu


Internetowego.


6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa


Sprzedaży.


7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem


Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.


8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,


zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.


9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www: euromedictorun.pl,


za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.


10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,


zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.


11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych


i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie


i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego


rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§ 2 Zasady ogólne
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego


pod adresem: www.euromedictorun.pl


2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie


się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.


3. Sklep internetow:y euro-medic prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.


4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie: euro-medic. są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,


wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym,


którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien


dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym


do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:


a. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 9.0 lub wyższa, najnowsze wersje przeglądarek Google Chrome, Mozilla FireFoxlub .
 

Usługodawca zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach.


6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,


np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne


prawa osób trzecich.
 

§ 3 Składanie zamówień1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych: euro-medic są cenami brutto podanymi


w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.


2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową,


3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni


w tygodniu przez cały rok.


4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo


poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer


telefonu i adres e-mail.


5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli


kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 


6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu


lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą


elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów


rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące


z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania


i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra


Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad


ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli


skarbowej.


7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych


osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania


w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu


w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu


składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne


do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.


Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu


i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem


osób trzecich.


9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź


ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.


10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty


na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem


lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji


„za pobraniem”.
 

§ 4 Koszty i termin wysyłki1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie


albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym


formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.


2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem


Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów


w siedzibie sprzedającego.


3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach


serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki


„za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew"


 do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków


na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-3 dni robocze).


4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient


może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „koszty dostawy”.§ 5 Płatności1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).


2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),

 lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 § 6 Odstąpienie od umowy1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy

 w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od  umowy Usługodawca zwraca  Konsumentowi   wszystkie otrzymane  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od  umowy. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie  zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się  na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi  żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


podstawa prawna:  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta


Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają:


świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu


lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą


zostać zwrócona.
 


§ 7 Procedura reklamacji1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą


na terenie Polski.


 Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej


przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez


autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych


znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach


internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną


z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.


2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku


rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany


towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.


5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego


z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana


są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów


uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej


niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży


konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch


miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.


Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego

w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być

przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz,

w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu

do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów

we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”

Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego

korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie

wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: sklep.precimed@gmail.com

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym

czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez

Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez

przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży

następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub

przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu

za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,

Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji

warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie

internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie

do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą

realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy

z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy

z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie

Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według

przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks

postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

   © Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®